Open new account
Join more than 3,500,000 traders!
Name
You forgot name
Phone
Please enter a valid phone number number
Password
Please, ensure your new password is between 8 and 15 characters long and contains at least two of the following character types: lowercase letters, uppercase letters, or numbers
By pressing open account, you confirm that you have read and agree with our Terms and conditions.
Nạp và rút tiền
Chuyển khoản trơn tru
Không phí hoa hồng, không có phí ẩn
Giá cả cạnh tranh
Khám phá tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất
Sử dụng khoản đầu tư của bạn
Cung cấp bonus đặc biệt lên đến 100%
Chỉ cần sử dụng phương thức thanh toán địa phương của bạn, nạp rút tiền thuận tiện và an toàn
  • Tiền gửi
  • Rút tiền
Phương thức thanh toán
Số tiền tối thiểu
Uỷ ban
Thời gian thực hiện
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
Phương thức thanh toán
Số tiền tối thiểu
Uỷ ban
Thời gian thực hiện
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
50.00 USD
Miễn phí
Tức thì
Ngân hàng địa phương yêu thích của bạn- ở gần đây
1.Chọn phương thức chuyển
ATM, chuyển trực tiếp ngân hàng hoặc sử dụng điện thoại di động và internet banking
2.Chuyển khoản
Xác nhận chi tiết thanh toán từ trang cá nhân của bạn
3. Thông báo cho chúng tôi
Giữ lại biên lai hoặc chứng từ thanh toán khác và thông báo cho chúng tôi về việc chuyển khoản