Open new account
Join more than 3,500,000 traders!
Name
You forgot name
Phone
Please enter a valid phone number number
Password
Please, ensure your new password is between 8 and 15 characters long and contains at least two of the following character types: lowercase letters, uppercase letters, or numbers
By pressing open account, you confirm that you have read and agree with our Terms and conditions.
Kiểm soát và ngăn ngừa thua lỗ thông qua bảo vệ số dư âm

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tạo ra một môi trường giao dịch minh bạch, thuận lợi và an toàn bằng cách cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ số dư âm. Hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi đảm bảo rằng khoản lỗ của bạn sẽ không vượt quá khoản đầu tư ký quỹ của bạn. Nếu số dư tài khoản trở nên âm do cắt lỗ, FXBULLION sẽ điều chỉnh nó về 0, điều này không ảnh hưởng đến nhà giao dịch.

Trader
Tôi có thể mất nhiều hơn số tiền đã nạp không? Nếu số dư tài khoản bị âm thì sao?
FX Bullion
FXBULLION cung cấp khả năng bảo vệ số dư âm, vì vậy bất cứ khi nào số dư của bạn hạ xuống số âm, chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh nó về 0.
  • Phòng ngừa nợ
  • Thua lỗ không lớn hơn số tiền nạp ban đầu
  • Tự động về 0

FXbullion đảm bảo rằng rủi ro của bạn được giới hạn đối với số tiền bạn nạp vào tài khoản của mình. Xin lưu ý rằng bảo vệ số dư âm không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nợ nào của khách hàng. Do đó, khách hàng của chúng tôi có thể được bảo vệ khỏi những tổn thất ngoài khoản tiền nạp ban đầu của họ.

Khi một sự kiện kinh tế lớn xảy ra, khi thị trường biến động đột ngột ảnh hưởng lớn đến giá trị tài sản, có thể xảy ra tình trạng số dư tài khoản có xu hướng âm. Do sự biến động cao và chênh lệch giá, khách hàng có thể bị mất tài sản. FXbullion bù đắp số dư tài khoản về 0.

Để ngăn chặn số dư âm trong tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng các biện pháp phòng ngừa sau:

  • Đặt cắt lỗ
  • Sử dụng đòn bẩy có trách nhiệm
  • Chú ý đến khối lượng giao dịch của bạn