Mở tài khoản mới
Tham gia cùng hơn 3.500.000 thương nhân!
Tên
Bạn quên tên
Điện thoại
Xin vui lòng nhập một số điện thoại hợp lệ number
Mật khẩu
Vui lòng đảm bảo mật khẩu mới của bạn dài từ 8 đến 15 ký tự và chứa ít nhất hai trong số các loại ký tự sau: chữ thường, chữ hoa hoặc số
Bằng cách nhấn mở tài khoản, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Các điều khoản và điều kiện.

Why us

Earn more with our trading conditions

Other broker
Open trade | Spread
Because we have the lowest spreads in the industry
0.4 pips -$12
2.5 pips -$75
Open trade | Execution (price change)
Buy/Sell for the price you see with the fastest execution
-$0 No delays
-$150 1 sec delay Up to 5 pips change
Trade open for 2 nights | Swap
Pay no swaps on orders held overnight
No swaps -$0
-2 pips -$60
Close trade | Spread
Yes, we still have the best spreads
0.5 pips -$15
2.7 pips -$81
Close trade | Slippage
97.5% of orders executed without slippage
No slippage -$0
~5 pips -$150
Order profit
30 pips +$900
Withdrawal | Withdrawal commission
We charge no commissions on deposit and withdrawal
No commissions -$0
-2% -$9.6
Your profit
Other broker
$873
$374.4

Start earning more with FX Bullion now

Open trading account
Your profit with FX Bullion
Other broker
Spread
0.4 pips
-$12
2.5 pips
-$75
Execution (price change)
No delays
-$0
1 sec delay Up to 5 pips change
-$150
Swap
No swaps
-$0
2 pips
-$60
Spread
0.5 pips
-$15
2.7 pips
-$81
Slippage
No slippage
-$0
~5 pips
-$150
Order profit
30 pips
+$900
30 pips
+$900
Withdrawal
No commissions
-$0
2%
-$9.6

Why us

Earn more with our trading conditions

Scroll down
Open trade
Spread
Because we have the lowest spreads in the industry
Open trade
Execution (price change)
Buy/Sell for the price you see with the fastest execution
Trade open for 2 nights
Swap
Pay no swaps on orders held overnight
Close trade
Spread
Yes, we still have the best spreads
Close trade
Slippage
97.5% of orders executed without slippage
Order profit
Order profit
30 pips +$900
Withdrawal
Withdrawal commission
We charge no commissions on deposit and withdrawal

Start earning more with FX Bullion now

Open trading account